Gmina Brzostek
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Urząd Miejski w Brzostku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://brzostek.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Audyt został przeprowadzony w formie samooceny w opaciu o walidatory. Witryna spełnia drugi stopień (WAI-AA) wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1, stopień wymogu specyfikacji dostępności dla osób niepełnosprawnych WCAG 2.1

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest ZOFIA PIŁAT-LECHOWSKA, promocja@brzostek.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48146803026. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Miejskiego w Brzostku:

ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek

 

W zakresie dostępności architektonicznej:

 1. Do budynku można dostać się dwoma wejściami. Wejście od ulicy Rynek 1 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Przy drzwiach zamontowano dzwonki dla osób mających trudność w otwarciu drzwi. Brak domofonu.
 2. N parkingu od ul. Królowej Jadwigi jest wyznaczone jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnoprawnych. Z parkingu można dostać się na poziom parteru zarówno przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku oraz osoby z wózkiem dziecięcym.
 3. W budynku brak windy czy schodołazów.
 4. Budynek jest piętrowy. Parter posiada szerokie korytarze, które umożliwiają swobodne poruszanie się dla osób na wózkach.
 5. Na parterze budynku znajduje się WC przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 6. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej:

 1. W budynku nie ma informacji głosowych.
 2. Brak pętli indukcyjnej.
 3. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille`a ani oznaczeń kontrastowych.
 4. Informacja na temat rozkładu pomieszczeń zapewniona w sposób wizualny (tablica informacyjna) oraz głosowy (punkt obsługi klienta).
 5. Istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (wniosek należy złożyć 3 dni przed planowaną datą wizyty w urzędzie) w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Brzostku.

Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia A. 

Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Aplikacje mobilne

Podmiot nie udostępnia aplikacji mobilnych

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848