Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Decyzja w sprawie płoszenia wilków

Decyzja

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) dalej „Kpa”, art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) dalej „uop”, § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Staniszewskiego - Burmistrza Gminy Brzostek z dnia 22 kwietnia 2024 roku, w sprawie wydania zezwolenia na płoszenie wilków na terenie Gminy Brzostek,

zezwalam Burmistrzowi Gminy Brzostek na umyślne płoszenie lub niepokojenie na terenie Gminy Brzostek wilka Canis lupus, podchodzących do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych na terenie tej gminy – pod następującymi warunkami:

1. Umyślne płoszenie lub niepokojenie będzie realizowane przez mieszkańców Gminy Brzostek bezpośrednio zagrożonych przez wilki, pracownika Urzędu Gminy, a także przez strażaków zrzeszonych w Ochotniczej Straży Pożarnej poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Brzostek.

2. Płoszenie i odstraszanie będzie prowadzone przy pomocy: użyciu petard i materiałów hukowych, a także odstraszaczy dźwiękowych, klaksonów samochodowych, latarek ręcznych z trybem migania.

4. Przewiduje się, że płoszone będzie 5 osobników wilka Canis lupus, niemniej jednak nie ma możliwości podania dokładnej ilości osobników przedmiotowego gatunku, stąd uwarunkowana w sprawozdaniu konieczność podania stwierdzonej ilości płoszonych wilki.

5. Za bezpieczeństwo w trakcie prowadzonego płoszenia odpowiada Wnioskodawca.

Decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Zobowiązuję stronę niniejszej decyzji do przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie informacji z zakresu wykorzystania zezwolenia w ciągu jednego miesiąca od zakończenia realizacji zadania, zawierającej między innymi stwierdzoną liczbę płoszonych wilków wraz z podaniem zastosowanych metod i narzędzi dopuszczonych niniejszym zezwoleniem do realizacji zabronionych czynności.                                   

Uzasadnienie

   Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwrócił się Pan Wojciech Staniszewski - Burmistrz Gminy Brzostek wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2024 roku, w sprawie wydania zezwolenia na płoszenie wilków na terenie Gminy Brzostek.

   Wnioskodawca uzasadnił swój wniosek zagrożeniem ze strony tych drapieżników dla życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz zwierząt domowych. Celem przedmiotowych czynności jest wyeliminowanie zagrożenia ze strony wilków podchodzących do zabudować na terenie Gminy Brzostek. 

Stosownie do regulacji prawnej zawartej w art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, właściwy terytorialnie dyrektor ochrony środowiska może wyrazić zgodę na umyślne płoszenie lub niepokojenie zwierząt objętych ścisłą ochroną gatunkową. Wilk Canis lupus jest gatunkiem chronionym na podstawie § 1 pkt 1 lit. a i § 2 cytowanego rozporządzenia Ministra Środowiska.

Mając na uwadze powyżej przedstawioną sytuację prawną i faktyczną oraz treść wniosku Burmistrza Gminy Brzostek, organ rozpatrujący niniejszą sprawę stwierdził, że w tym konkretnym przypadku:

  •  brak jest skutecznych rozwiązań alternatywnych w rozumieniu treści art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody;
  • przedmiotowe działania wynikają z konieczności wyeliminowana zagrożenia stwarzanego przez niebezpieczne zwierzęta drapieżne do jakich należy zaliczyć niedźwiedzie w myśl treści art. 56 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy oraz wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do inwentarza żywego oraz innych rodzajów mienia w myśl art. 56 ust. 4 pkt 2 uop;
  •  realizacja wnioskowanych czynności z uwagi na ograniczony zasięg do terenu jednej gminy, nie spowoduje zagrożeń dla dziko występującej populacji wilków, ponieważ umyślne płoszenie i niepokojenie tych drapieżników nie będzie miało żadnego wpływu na dynamikę rozwoju tej populacji, ale w niewątpliwy sposób przyczyni się do ograniczenia zagrożeń 
    i ewentualnych szkód.

Zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 

W toku rozważań nad treścią wniosku Burmistrza Gminy Brzostek oraz mając na względzie tzw. skumulowany wpływ na obszary Natura 2000 podobnych zamierzeń, w rozumieniu regulacji prawnych zawartych w art. 33 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ustawy o ochronie przyrody, biorąc pod uwagę wymienione fakty oraz przepisy polskiego i unijnego prawa, organ wydający niniejszą decyzję stwierdził, że umyślne płoszenie lub niepokojenie w ograniczonym zakresie i we wskazanym okresie, nie będzie miało potencjalnego znaczącego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000, w tym na cele i przedmioty ochrony tych obszarów, ich integralność i spójność tej sieci.

Mając na uwadze przytoczone przepisy i fakty oraz wniosek strony, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził zgodę na wnioskowane czynności w ściśle określonym terminie obejmującym okres do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uwzględniając właściwość rzeczową zgodnie z art. 19 i 20 Kpa oraz mając na względzie zapisy zawarte w art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, postanawiam na podstawie art. 104 Kpa orzec jak w sentencji decyzji.

Informacja o przedłożonym w tej sprawie wniosku znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 618/2024.

Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Pouczenie

            Od niniejszej decyzji, na mocy art. 127 § 1 i 2 Kpa, służy stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. 

            Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

            W myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Antoni Pomykała

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.