Gmina Brzostek

Decyzja w sprawie płoszenia wilków

Decyzja

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania  administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 572) dalej „Kpa”, art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie  przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.) dalej „uop”, § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380), po rozpatrzeniu wniosku Pana Wojciecha Staniszewskiego - Burmistrza Gminy Brzostek z dnia 22 kwietnia 2024 roku, w sprawie wydania zezwolenia na płoszenie wilków na terenie Gminy Brzostek,

zezwalam Burmistrzowi Gminy Brzostek na umyślne płoszenie lub niepokojenie na terenie Gminy Brzostek wilka Canis lupus, podchodzących do zabudowań mieszkalnych i gospodarczych na terenie tej gminy – pod następującymi warunkami:

1. Umyślne płoszenie lub niepokojenie będzie realizowane przez mieszkańców Gminy Brzostek bezpośrednio zagrożonych przez wilki, pracownika Urzędu Gminy, a także przez strażaków zrzeszonych w Ochotniczej Straży Pożarnej poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Brzostek.

2. Płoszenie i odstraszanie będzie prowadzone przy pomocy: użyciu petard i materiałów hukowych, a także odstraszaczy dźwiękowych, klaksonów samochodowych, latarek ręcznych z trybem migania.

4. Przewiduje się, że płoszone będzie 5 osobników wilka Canis lupus, niemniej jednak nie ma możliwości podania dokładnej ilości osobników przedmiotowego gatunku, stąd uwarunkowana w sprawozdaniu konieczność podania stwierdzonej ilości płoszonych wilki.

5. Za bezpieczeństwo w trakcie prowadzonego płoszenia odpowiada Wnioskodawca.

Decyzja jest ważna do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Zobowiązuję stronę niniejszej decyzji do przedłożenia Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Rzeszowie informacji z zakresu wykorzystania zezwolenia w ciągu jednego miesiąca od zakończenia realizacji zadania, zawierającej między innymi stwierdzoną liczbę płoszonych wilków wraz z podaniem zastosowanych metod i narzędzi dopuszczonych niniejszym zezwoleniem do realizacji zabronionych czynności.                                   

Uzasadnienie

   Do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zwrócił się Pan Wojciech Staniszewski - Burmistrz Gminy Brzostek wnioskiem z dnia 22 kwietnia 2024 roku, w sprawie wydania zezwolenia na płoszenie wilków na terenie Gminy Brzostek.

   Wnioskodawca uzasadnił swój wniosek zagrożeniem ze strony tych drapieżników dla życia i zdrowia mieszkańców gminy oraz zwierząt domowych. Celem przedmiotowych czynności jest wyeliminowanie zagrożenia ze strony wilków podchodzących do zabudować na terenie Gminy Brzostek. 

Stosownie do regulacji prawnej zawartej w art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody i § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt, właściwy terytorialnie dyrektor ochrony środowiska może wyrazić zgodę na umyślne płoszenie lub niepokojenie zwierząt objętych ścisłą ochroną gatunkową. Wilk Canis lupus jest gatunkiem chronionym na podstawie § 1 pkt 1 lit. a i § 2 cytowanego rozporządzenia Ministra Środowiska.

Mając na uwadze powyżej przedstawioną sytuację prawną i faktyczną oraz treść wniosku Burmistrza Gminy Brzostek, organ rozpatrujący niniejszą sprawę stwierdził, że w tym konkretnym przypadku:

  •  brak jest skutecznych rozwiązań alternatywnych w rozumieniu treści art. 56 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody;
  • przedmiotowe działania wynikają z konieczności wyeliminowana zagrożenia stwarzanego przez niebezpieczne zwierzęta drapieżne do jakich należy zaliczyć niedźwiedzie w myśl treści art. 56 ust. 4 pkt 3 ww. ustawy oraz wynikają z konieczności ograniczenia poważnych szkód w odniesieniu do inwentarza żywego oraz innych rodzajów mienia w myśl art. 56 ust. 4 pkt 2 uop;
  •  realizacja wnioskowanych czynności z uwagi na ograniczony zasięg do terenu jednej gminy, nie spowoduje zagrożeń dla dziko występującej populacji wilków, ponieważ umyślne płoszenie i niepokojenie tych drapieżników nie będzie miało żadnego wpływu na dynamikę rozwoju tej populacji, ale w niewątpliwy sposób przyczyni się do ograniczenia zagrożeń 
    i ewentualnych szkód.

Zgodnie z regulacją prawną zawartą w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), organ właściwy do wydania decyzji wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 

W toku rozważań nad treścią wniosku Burmistrza Gminy Brzostek oraz mając na względzie tzw. skumulowany wpływ na obszary Natura 2000 podobnych zamierzeń, w rozumieniu regulacji prawnych zawartych w art. 33 ust. 1 i 2, w związku z art. 34 ustawy o ochronie przyrody, biorąc pod uwagę wymienione fakty oraz przepisy polskiego i unijnego prawa, organ wydający niniejszą decyzję stwierdził, że umyślne płoszenie lub niepokojenie w ograniczonym zakresie i we wskazanym okresie, nie będzie miało potencjalnego znaczącego negatywnego wpływu na obszary Natura 2000, w tym na cele i przedmioty ochrony tych obszarów, ich integralność i spójność tej sieci.

Mając na uwadze przytoczone przepisy i fakty oraz wniosek strony, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wyraził zgodę na wnioskowane czynności w ściśle określonym terminie obejmującym okres do dnia 31 grudnia 2024 roku.

Uwzględniając właściwość rzeczową zgodnie z art. 19 i 20 Kpa oraz mając na względzie zapisy zawarte w art. 56 ust. 2 pkt 2 ustawy o ochronie przyrody, postanawiam na podstawie art. 104 Kpa orzec jak w sentencji decyzji.

Informacja o przedłożonym w tej sprawie wniosku znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie w karcie informacyjnej pod numerem 618/2024.

Zwolnienie z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy z dnia 16 listopada 2006 o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 2111).

Pouczenie

            Od niniejszej decyzji, na mocy art. 127 § 1 i 2 Kpa, służy stronie odwołanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie w terminie do 14 dni od daty jej doręczenia. 

            Zgodnie z art. 127a § 1 Kpa postępowania administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

            W myśl art. 127a § 2 ww. ustawy, z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

p.o. ZASTĘPCY REGIONALNEGO DYREKTORA

OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE

Antoni Pomykała

Regionalny Konserwator Przyrody w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności