Gmina Brzostek
Powróć do: Referaty

Gospodarka Mienia Komunalnego i Ochrony Środowiska

kierownik referatu: Marzena Kolbusz

 14 680 30 05

W skład referatu wchodzą następujące stanowiska:

a) stanowisko d/s rozwoju gospodarczego i dodatków mieszkaniowych

Pracownik: Marzena Kolbusz

b) stanowisko d/s mienia komunalnego

Pracownik: Halina Furman

c) stanowisko d/s utrzymania czystości i porządku w gminie

Pracownik: Monika Lemek

Tutaj uzyskasz:

 • złożysz wniosek  o wpis do rejestru działalności gospodarczej 
 • złożysz wniosek o nadanie numeru porządkowego  nowo budowanego domu
 • decyzję zatwierdzającą podział nieruchomości
 • decyzję o rozgraniczeniu nieruchomości 
 • spiszesz umowę  najmu dzierżawy, użyczenia, użytkowania, trwałego zarządu dla nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego
 • zawrzesz umwę najmu lokalu użytkowego, opłacisz czynsz, złożysz podanie o umorzenie czynszu
 • złożysz wniosek o zezwolenie na sprzedaż alkoholu w sklepie lub barze
 • złożysz lub skorygujesz deklarację śmieciową
 • złożysz wniosek o umorzenie zaległej opłaty za odpady komunalne

 

 14 680 30 05 biuro nr 7


 

 

d) stanowisko d/s gospodarki wodnej i rolnictwa

Pracownik: Małgorzata Zięba

e) stanowisko d/s ochrony środowiska

Pracownik: Ewelina Szarek

 

Tutaj uzyskasz:

 • zgodę na wycinkę drzew
 • zgłosisz błąkające się zwierzęta
 • zgłosisz czym opalasz w piecu
 • zgłosisz szkody wyrządzone przez dzikie zwierzęta 
 • decyzje środowiskowe
 • opiniowanie koncesji
 • informacje dotyczące rekultywacji
 • informacje o środowisku
 • informacje na temat edukacji ekologicznej
 • informacje na temat zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
 • oraz na temat przeciwdziałania zanieczyszczaniu wód 

  14 680 30 06 Biuro nr 8

e) stanowisko d/s ochrony środowiska

Ewelina Drechny

14 680 30 04 biuro nr 4