Gmina Brzostek

Ogłoszenie o naborze uczestników projektu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Brzostek

Burmistrz Brzostku informuje, że w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie  w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027, na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy  Brzostek  – na działkach zabudowanych i użytkowanych oraz stale zamieszkałych, gdzie nie ma możliwości technicznych podłączenia się do sieci kanalizacji sanitarnej lub jest nieopłacalna ze względów ekonomicznych budowa kanalizacji sanitarnej i na terenach, gdzie gmina nie posiada planów inwestycyjnych w zakresie budowy sieci kanalizacyjnej. Miejsce wytwarzania ścieków musi znajdować się na obszarze chronionym ( np. obszarze Natura 2000, obszarze chronionego krajobrazu lub parku krajobrazowego).

Osoby zainteresowane udziałem w ww. projekcie proszone są o wypełnienie i złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie w terminie od 01 lipca 2024 r. do dnia 22 lipca 2024 r. Deklaracje należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Brzostku, ul. Rynek 1, 39-230 Brzostek.

Złożenie deklaracji nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania.

Realizacja inwestycji będzie uzależniona od otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Przewidywany termin realizacji zadania ok. 2 lata.
W ramach projektu będą montowane przydomowe oczyszczalnie ścieków.

W przypadku nie otrzymania wsparcia finansowego w niniejszym naborze, Gmina Brzostek zamierza  wykonać dokumentację projektową w celu składania wniosku o dofinansowanie w następnej turze naboru na ten cel.

Szacunkowe koszty wkładu własnego Uczestnika wynoszą ok. 5 000,00 zł.( słownie: pięć tysięcy złotych).

Udział w projekcie jest dobrowolny.

Burmistrz Brzostku

Zbigniew Kowalski

Pliki do pobrania:

Oświadczenie o zasiedleniu
Format: docx, 38.43 kB
Deklaracja uczestnictwa
Format: doc, 196.5 kB
zasady rekrutacji do udziału w projekcie
Format: docx, 101.68 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności